Pages

3D scaniranje objekta te generiranje i parametrizacija krivulja presjeka
3D scaniranje objekta te generiranje i parametrizacija krivulja presjeka
Tonči Validžić
Cilj rada je prikazati način jedan način dobivanja parametriziranog presjeka 3D scanniranog tijela. Prvi dio rada se bavi samim postupkom dobivanja 3D modela iz podataka dobivenih scaniranjem te objašnjava postupak rada sa scanerom. Rezultat 3D scanniranja je oblak točaka koji se metodom poligonizacije pretvara u .stl datoteku koja model sprema u 3D mrežu trokuta. Drugi dio se bavi metodama interpolacije: linearna, polinomna i spline. U ovom radu za parametrizaciju korištena je spline...
ASP.NET Core CodeSite društvena web platforma za povezivanje programera
ASP.NET Core CodeSite društvena web platforma za povezivanje programera
Ivan Labrović
Cilj ovog Diplomskog rada je bio realizacija web aplikacije u ASP.NET Core okružju uz korištenje Angulara za razvoj korisničkog sučelja. Razvijena je aplikacija CodeSite koja omogućava komunikaciju prijavljenim korisnicima te razne druge funkcionalnosti. CodeSite je aplikacija tipa društvene mreže sa mogućnošću dopisivanja, lajkanja, generiranja životopisa itd. Sve funkcionalnosti aplikacije su razvijene korištenjem platforme ASP.NET Core koja se pokazala kao odlična razvojna...
Alarmni sustavi u pametnim kućama
Alarmni sustavi u pametnim kućama
Filip Vrljić
U završnom radu realizirana su dva alarma sa različitim pločicama, oba isprogramirana u istom razvojnom okruženju. Prvi je bio Arduino Alarm nazvan Alarm 1.0. Alarm se sastojao od senzora i komponenti povezanih sa Arduino mikrokontrolerom. Cilj je bio da obavještava korisnika zvukom. Svaka komponenta je detaljno pojašnjena i dan je detaljan uvid u rad alarma. Druga verzija ESP Alarma je nazvana Alarm 2.0. Alarm se sastojao također od senzora i komponenti povezanih WeMos D1 ESP8266p...
Algoritam problema N tijela na GPU
Algoritam problema N tijela na GPU
Ivan Budiša
U ovom radu razrađena je tema problema n tijela. Proći ćemo kratko kroz povijest te pogledati kako se došlo do rješenja problema. Izvući ćemo zaključke na temelju povijesnih pokusa te pokušati taj problem riješiti u sadašnjosti primjenom paralelizma kojim znatno skraćujemo vrijeme potrebno za izvršavanje koda. CUDA, platforma NVIDIA-e, nam omogućava da pomoću paralelizma vršimo mnoštvo istih operacija u kraćem vremenskom roku. Ona omogućava kombinaciju dretvi i blokova...
Analiza algoritama za detekciju ljudskog kostura
Analiza algoritama za detekciju ljudskog kostura
Bruno Milinović
Računalni vid obično se odnosi na proces kombiniranja automatizirane analize slike s drugim metodama i tehnologijama kako bi se osigurala automatizirana robotizacija i stablinost sustava u industrijskim primjenama. U ovom radu istražuje se područje prepoznavanja položaja tijela na temelju različitih postupaka računalnog vida i dubinskog učenja, koristeći algoritam za detekciju poze ljudskog kostura. OdraĎenim mjerenjima izračunata su prosječna odstupanja vrijednosti mediapipe...
Analiza analognih mreža u programskom jeziku Julia
Analiza analognih mreža u programskom jeziku Julia
Euzebio Jovanović
U ovom završnom radu se obradila tema analize analognih mreža u programskom jeziku Julia. Prvo smo definirali što je električna mreža te kakve imamo. Opisali smo analognu, digitalnu te kombinaciju te dvije mreže. Nakon toga definirani su i opisani teoremi kojima se rješavaju mreže da bi u konačnici definirali programski jezik Juliju. Julia je relativno mlad, dinamičan i zanimljiv jezik sa mnoštvom paketa koji omogućuje prosječnom korisniku sve šta mu treba. Glavni zadatak je...
Analiza deformacija i naprezanja elemenata izrađenih od hiperelastičnih materijala
Analiza deformacija i naprezanja elemenata izrađenih od hiperelastičnih materijala
Domagoj Samardžić
U mehanici kontinuuma, posebno kod analize čvrstoće deformabilnih tijela, najveću zastupljenost imaju metali i njihove slitine čije su konstitutivne jednadžbe naprezanja i deformacija razrađene do najmanjih detalja. Međutim, u zadnjoj polovici 20. stoljeća hiperelastični materijali imaju sve veću zastupljenost u praksi zbog razvoja i porasta znanja o njihovim ponašanjima. Sadržaj ovog rada usmjeren je na nelinearnu mehaniku krutih tijela odnosno pojam hiperelastičnog materijala...
Analiza efektivne duljine uzemljivačkog sustava vrste A sukladno skupu normi HRN EN 62305
Analiza efektivne duljine uzemljivačkog sustava vrste A sukladno skupu normi HRN EN 62305
Igor Grgić
Zadatak ovog diplomskog rada bio je detaljno analizirati efektivnu duljinu najjednostavnije verzije uzemljivačkog sustava vrste A sukladno skupu normi HRN EN 62305 prilikom udara munje u njegovu središnju točku. U diplomskom radu razmatrani uzemljivački sustav sastoji se od dva nasuprotna elementarna uzemljivača te je ukopan paralelno s površinom tla u homogeno tlo. U drugom poglavlju opisane su glavne značajke uzemljivačkog sustava vrste A sukladno skupu normi HRN EN 62305. Također...
Analiza geometrije na temelju položaja kontrolnih točaka parametarskog modela
Analiza geometrije na temelju položaja kontrolnih točaka parametarskog modela
Ivo Radić
U ovom radu prikazan je postupak analize geometrije pomoću kontrolnih točaka parametarskog modela u programskom paketu Matlab R2021a. Referentni kontrolni poligon oblikovan je uz pomoć poznate, u idealnim uvjetima skenirane, geometrije lica. Proračunom prosječnog odstupanja referentnog kontrolnog poligona od svakog kontrolnog poligona skenirane geometrije definirana je krivulja prosječnog odstupanja na osnovu koje su formirani modeli neuronskih mreža i doneseni zaključci o analizi...
Analiza hidrodinamičkih performansi RoPax broda s vodomlaznom propulzijom
Analiza hidrodinamičkih performansi RoPax broda s vodomlaznom propulzijom
Matej Dević
Primjena računala u projektiranju i hidrodinamici broda ima danas sve veću ulogu. Razvojem računala stvorila se mogućnost da se iskoristi njihova snaga za kompleksne proračune računalne dinamike fluida (CFD – Computational Fluid Dynamics) kao što je rješavanje velikog broja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. Korištenjem CFD metoda prilikom projektiranja može se dobiti više informacija o nekom određenom problemu te se uvelike mogu smanjiti troškovi. U ovom diplomskom radu...
Analiza hidroloških parametara rijeke Cetine
Analiza hidroloških parametara rijeke Cetine
Valerija Šaban
Tema ovog završnog rada je analiza hidroloških parametara rijeke Cetine. U nekoliko poglavlja opisane su glavne značajke analize podataka, njezine karakteristike, prednosti i primjena na hidrološkim parametrima, kao i glavne značajke Python programskog jezika te njegovih biblioteka korištenih pri analizi hidroloških podataka. Također, opisane su i glavne karakteristike hidrologije, hidroloških parametara, njihova važnost i značaj u hidroenergetskom sustavu rijeke Cetine. Rad se...
Analiza konstrukcije nadstrešnice za automobile
Analiza konstrukcije nadstrešnice za automobile
Stipe Pleština
U ovom završnom radu analizirala se nadstrešnica za automobile s laganim propusnim pokrovom. Prvo se izabrao profil i odredile su se geometrijske karakteristike izabranog profila. Nakon određivanja geometrijskih karakteristika profila, pristupilo se analiziranju opterećenja na konstrukciju. Opterećenja koja su se analizirala su opterećenje vlastitom težinom, vjetrom i opterećenje uzrokovano ostatkom konstrukcije. Najutjecajnije opterećenje je opterećenje vjetrom koje se računalo...

Pages