Upute za samoarhiviranje Plana upravljanja istraživačkim podacima

U sustavu Dabar omogućena je pohrana nove vrste objekta, a odnosi se na pohranu Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP). Ta je opcija pohrane omogućena jer će Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) od voditelja projekata tražiti da pohrane i objave planove upravljanja istraživačkim podacima u svojim institucijskim repozitorijima.

Svakom pohranjenom PUP-u dodijelit će se jedinstveni trajni identifikator, URN:NBN, koji će istraživači moći priložiti prilikom predaje izvještaja. Kako je PUP „živi“ dokument koji se tijekom cijelog projekta mijenja i nadograđuje istraživači imaju mogućnost verzioniranja PUP-a te objave novih verzija u institucijski repozitorij. Promijenjene podverzije unose se na način da se na postojećem PUP-u ažurira metapodatak o verziji i datoteci PUP-a. Preporuka je da se nove verzije istog PUP-a unose kao dodatne datoteke uz već postojeći zapis.

Preporuka je da se PUP objavljuje u otvorenom pristupu pod licencijom CC0 Creative Commons, jer se time omogućuje drugima da koriste i prenamjenjuju dobre elemente PUP-a u kombinaciji s drugima pod istom licencijom, slobodno i bez prepreka.

Upute za samoarhiviranje Plana upravljanja istraživačkim podacima nalaze se na mrežnim stranicama Dabra.